Общи условия

Общи условия

Настоящите Общи условия за ползване на уебсайта управляван от "Акваайрън" ООД, по-нататък наричани за краткост „Общи условия”, уреждат отношенията с потребителите, достъпа до уебсайта, функционирането му, както и всички останали дейности и услуги, предоставяни чрез уебсайта.

Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на Потребителите на интернет сайта, управляван от „Акваайрън“ ООД, вписано в Търговския регистър BG 103552581, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Д-р Любен Попов номер 26 вх.В,ап 83.

Страни по настоящите Общи условия са „Акваайрън“ ООД, от една страна и всеки Потребител, заредил/отворил интернет сайта, управляван от „Акваайрън“ ООД, от друга страна.

1. ДЕФИНИЦИИ

Потребителят заявява, че е запознат със значението и че е съгласен с дефинициите на посочените по - долу термини. Използваните по-долу в Общите условия термини и понятия ще имат следното значение:

„Акваайрън“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК BG 103552581, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Д-р Любен Попов номер26 вх.В,ап 83 е дружеството, което управлява интернет сайта „ https://carpediembg.com/ “, наричано по-долу "Акваайрън" ООД и/или ние/нас.

Уебсайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузър при изписване на електронния адрес https://carpediembg.com/ . Освен ако не е посочено друго, Уебсайтът, включително цялото му съдържание като например дизайн, текст, графики, лого, изображения, аудио клипове и други материали, свързани с него, е защитен от авторско право и другите приложими закони за интелектуална и индустриална собственост и е собственост на Акваайрън ООД. Всички подобни права са запазени.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт. Браузър е компютърна програма, даваща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни, посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, присъединени към Интернет и/или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди имена и пароли, използване недостатъците в системите, с цел извличане на собствена облага или получаване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталирането на вируси, смущаване нормалната работа на останалите Потребители на Интернет и/или асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение съгласно българското законодателство или друго приложимо право.

Акваайрън си запазва правото да допълва и/или изменя тези Общи условия по всяко време без изрично уведомление до Потребителите. Потребителите се считат за уведомени за промените в Общите условия от датата на публикуването им в Уебсайта като последващото използване на Уебсайта се приема за изразено съгласие с промените от страна на Потребителите.

2.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Осъществявайки достъп до уеб страницата https://carpediembg.com/ Вие се съгласявате да приемете условията, изложени по-долу.

Съдържанието на уеб страницата https://carpediembg.com/ е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на https://carpediembg.com/ освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате уеб страницата https://carpediembg.com/ на своя компютър или мобилно устройство, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на https://carpediembg.com/ за това.

Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.